KS型双线分配器

 分配器     |      2018-06-20 01:19

KS型双线分配器

一、概述

  该双线分配器适用于公称压力为20MPa的双线式集中润滑系统中,作为一种计量给油装置它在两条供油主管交替的供油压力作用下,直接由供油压力控制活塞动作给油,完成向润滑点定量分配润滑脂的功能。

   KS系列双线分配器给油口都在底部,分配器活塞正反向动作均从同一给油口排出润滑脂,还可以从指示杆的动作直接观察分配器的工作情况,同时还可通过调整螺钉在规定范围内方便地调整各个给油口的给油量。                
                                                    
二、技术参数


       
三、型号标注
 
      
 
四、外型构造及尺寸


 
       
KS-32的安装孔只有一个;KS-62-1的尺寸同KS-62,但B尺寸位置的出油口无。